اهداف همایش

  • افزایش آگاهی های عمومی از مشکلات گرسنگی و سوء تغذیه در جهان و منطقه
  • توجه به بهبود و ضعیت تغذیه و جلوگیری از سوء تغذیه ناشی از مصرف نامتناسب مواد غذایی
  • فرهنگ سازی و آموزش سیستم های بهینه تولید از مزرعه تا سفره برای کلیه گروه های سنتی به-ویژه کودکان
  • تبیین نقش و اهمیت مواد غذایی در سلامت جامعه و جلوگیری از بروز بیماری های حاد نظیر بیماری های قلبی- عروقی
  • تبادل اطلاعات و استفاده از فناوری های نوین جهت دستیابی به سیستم های غذایی پایدار
  • آگاهی دادن به دستگاه های ذیربط جهت اصلاح سیستم های تولید فرآوری و توزیع مواد غذایی به منظور تأمین سلامت و امنیت غذایی با تأکید بر حفظ محیط زیست

برگزار کنندگان:

Sponsers

حامیان: