تماس با ما


آدرس:

کیلومتر 12 بزرگراه مشهد – قوچان، روبروی کارخانه شیر پگاه خراسان – پژوهشکده علوم وصنایع غذایی

صندوق پستی :

91735-147

تلفن:

0511-5003206

دورنگار:

0511-5003101

پست الکترونیک:

foodday@rifst.ac.ir

برگزار کنندگان:

Sponsers

حامیان: